Jdi na obsah Jdi na menu
 


stanovy

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MEZIŘÍČSKÝ RARÁŠEK,o.s.

 

Článek I

Název sdružení:  Meziříčský rarášek, o.s.

Sídlo:  Semechnice 128, Dobruška 518 01

 

Článek II

Právní postavení:

-         Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR

-         Občanské sdružení je dobrovolnou neziskovou organizací sdružující členy na základě společného naplnění cílů sdružení

-         Občanské sdružení je zřizovatelem  Mateřského centra v Českém Meziříčí

Cíl činnosti:

-         Občanské sdružení MEZIŘÍČSKÝ RARÁŠEK  je založeno s cílem vytvořit pro město České Meziříčí a okolí veřejný prostor, který by sloužil všestranné pomoci rodině

-         Občanské sdružení se zaměří na vybudování Mateřského centra ( MC ), které je zařízením sociální prevence pro rodiny s malými dětmi

-         Občanské sdružení chce svou existencí přispět k tomu, aby bylo mateřství veřejností přijímáno s větší vážností, aby se ženy rozhodovaly využít celé mateřské dovolené a zároveň při ní nestrádaly a aby děti prožily první léta svého života v tvořivém prostředí

o   MC je místem socializace dětí a možného všestranného rozvoje jejich osobnosti. Při zapojení dětí do zájmových činností, dochází k rozvíjení jejich charakterových vlastností, myšlení, motoriky, řeči, atd.

o   MC je místem možného vzdělávání, rekvalifikace či dalšího rozvoje osobnosti

o   MC je místem přirozené integrace postižených dětí do kolektivu

o   MC pomáhá zviditelnit význam mateřství a rodiny vůbec

o   MC pomáhá maminkám na mateřské dovolené, které se často cítí izolované a společností nedoceněné, navázat kontakt s jinými maminkami i s odborníky

o   V MC se učí rodiny využívat volný čas

o   MC pomáhá rodičům aktivně prožít čas strávený se svými dětmi

Sdružení se zaměří na:

-         pořádání výchovných činností pro děti

-         pořádání vzdělávacích a zájmových aktivit pro děti a jejich rodiče

-         pořádání akcí spojených s tradicemi, obyčeji a novodobými zvyky

-         pořádání exkurzí, výletů, kulturních a jiných akcí

 

Článek III

Orgány sdružení:

Orgány sdružení jsou:

1.     Valná hromada

2.     Rada sdružení

3.     Výkonný tým

 

1.Valná hromada

            - je nejvyšší orgán sdružení

            - tvoří ji všichni členové sdružení

            - volí a odvolává radu sdružení

            - schází se podle potřeby a na základě rozhodnutí rady sdružení           minimálně 1x ročně

            - valná hromada je usnášení schopná v jakémkoliv počtu přítomných členů

            - přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů

            - schvaluje změny stanov sdružení

            - schvaluje výroční zprávu a roční vyúčtování

            - schvaluje kritéria pro členství a výši členských příspěvků

            - rozhoduje o zániku sdružení

 2. Rada sdružení

            - je výkonný a řídící orgán sdružení

            - řídí činnost sdružení

            - má lichý počet členů ( minimálně 3 včetně výkonného týmu )

            - svolává zasedání valné hromady ( minimálně 1x ročně)

            - jmenuje a odvolává výkonný tým

            - schvaluje rozpočet a kontroluje nakládání s rozpočtem sdružení

            - kontroluje plnění plánů činností

            - je svolávána nejméně 2x ročně výkonným týmem

            - členy rady sdružení jmenuje přípravný výbor sdružení

 

3.Výkonný tým

            - je volen přípravným výborem sdružení, po té vždy radou sdružení

            - řídí činnost sdružení, přičemž jedná v rámci kompetencí daných mu   radou sdružení

            - každý člen výkonného týmu může jednat navenek samostatně

 

Článek IV

Zásady hospodaření:

MEZIŘÍČSKÝ RARÁŠEK, o.s. je nezisková organizace, její činnost je financována:

-         z členských příspěvků, jejichž výši stanovuje každoročně valná hromada

-         ze státních dotací ( MPSV, ESF, příspěvek královéhradeckého kraje)

-         z darů a příspěvků fyzických a právnických osob ( sponzorské dary)

-         z prostředků nadací

-         ze zisků vlastních činností ( vstupné, bazar, atd.)

-         z veřejných sbírek

-          z reklamy a jiných zdrojů

Prostředky sdružení jsou účelově vázány a mohou být použity a poskytnuty pouze pro účely odpovídající cílům sdružení.

Sdružení pracuje na základě svépomoci, veškerá činnost ve sdružení je dobrovolná.

Příspěvky návštěvníků MEZIŘÍČSKÉHO RARÁŠKU, o.s. budou využívány k zajištění a zlepšení další činnosti.

Zánik sdružení:

V případě zániku občanského sdružení  rozhodne valná hromada o dalším upotřebení majetku občanského sdružení.

Článek V

Práva a povinnosti členů:

1.     Vznik členství:

-         Členem sdružení se může stát fyzická i právnická osoba sympatizující se sdružením a která souhlasí s jeho stanovami a cíly

-         Osobám jež se významným způsobem zasloužily o plnění cílů OS, může být radou sdružení nabídnuto mimořádné členství

-         Dokladem o členství je písemné potvrzení o členství vydané radou sdružení

 

2.     Zánik členství:

-         Vystoupení člena s OS

-         Neplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu

-         Zánikem sdružení

-         Úmrtím člena

-         Zrušením členství na základě rozhodnutí rady

 

3.     Člen sdružení má práva:

-         Podílet se na činnosti sdružení, navrhovat změnu aktivit

-         Účastnit se valné hromady

-         Být informován o činnosti sdružení, podávat připomínky, náměty, návrhy k jeho činnosti

-         Má přednostní právo využívat služeb OS

4.     Člen sdružení je povinen:

-         Respektovat usnesení valné hromady a rady sdružení

-         Prosazovat cíle sdružení a podporovat plnění jeho plánů

-         Platit členské příspěvky

 

 

 

Článek VI

Závěrečné usnesení:

Sdružení vzniká podle§6 zákonač.83/1990 Sb. O sdružení občanů ve znění zákona č.300/1990 Sb., zákona č.513/1991 Sb., zákona č.68/1993 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb.

 

Přípravný výbor jednomyslně schválil všechny body stanov.

 

V Semechnicích  24.8. 2010

 

Za přípravný výbor:

Schlosserová Petra, DiS.

Jarkovská Vladimíra

Schlosser Petr

 

                                                                                              Meziříčský rarášek, o.s.

                                                                                                          Semechnice 128

                                                                                                          518 01 Dobruška

                                  

                                                                                              Tel. +420 724 827 532

                                                                                               Tel. +420 603 474 737